NY Pedagogiskt Upplägg

Blåbärsbarn är ett familjedaghem utöver det vanliga som ligger mellan Vimmerby och Rumskulla i den lilla byn Brånhult-Målen, mitt i en sagolik skog och öppet landskap. Som lämplig lokal har vi en stor anrik villa med två uteterasser till förfogande, spännande lekplatser, en liten trädgård och gränslöst med natur direkt framför dörren. På så sätt kan vi vistas nästan uteslutande utomhus året om. Det sägs att Astrid Lingren har besökt Målen ett flertal gånger när hon var barn.

Blåbär finns tillräckligt i närheten och vi lägger särskilt mycket vikt på mycket frukt och grönt när det gäller maten. Därför kallar vi Lilla Sverigebyns barn för Blåbärsbarn.

Jag, Renate Endres, som driver familjehemmet, är barnens dagmamma. Det är bara fantastiskt och mycket spännande att få vara med och påverka ett barns individuella utveckling. Som utbildad förskollärare och barnmusikledare med många års arbetslivserfarenhet inom dagis, musikskola och som reseledare för barngrupper har jag tillräckligt kompetens och erfarenheter för att jobba med barn. Och även om mina två egna barn är redan vuxna människor, är jag särskilt tacksam för alla erfarenheter och all pedagogisk träning som jag fick gratis som mamma under deras uppväxt.

Beroende på barnantalet, barnens ålder, enskilda barnets särskilda behov är vi två dagmammor för att alltid kunna erbjuda ett optimalt pedagogiskt arbete. Även en vikarie har vi till förfogande. All personal har självklart en respektive utbildning.

Vi garanterar en familjeliknande barngrupp med maximalt åtta barn.

Även om vårt familjedaghem bedrivs som en privat pedagogisk verksamhet, tillämpar vi maxtaxa, likaså som alla förskolor i kommunen.

Alla anmälningar ska ske på kommunens hemsida XXXXX och även föräldraravgifterna debiteras av kommunen.

Lilla Sverigebyns Blåbärsbarn startade sin verksamhet i juni 2017, så vi har än så länge några få platser kvar. Det betyder inga väntetider för tillfället, så tveka inte och anmäl ditt/dina barn nu. Vi tar emot barn som är 1-5 år gamla, enskilda barn eller syskon. Intresserade familjer är också varmt välkomna att anmäla ett besök hos oss för att få mer insyn och lära känna vårt familjedaghem.

 

Det unika med Lilla Sverigebyns familjedaghem

Min ambition är att erbjuda ett privat alternativ för föräldrar och barn som ser fördelarna med en uppväxt på landet och mitt i naturen och som tror att en liten barngrupp är gynnsamt för barnens utveckling och välmående. Ett alternativ för de som önskar sammanhang med lugnare miljö, större möjlighet att påverka och med ett särskilt fokus på universellt lärande, natur och extra mycket utevistelse med lek i centrum.

Därutöver är min idé att utnyttja och använda mina speciella kunskaper för att erbjuda alla barn möjligheten att, integrerat i familjedaghemmets vardag, lära sig spela den barnanpassade musikinstrumenten Melodika samt att växa upp flerspråkigt med svenska som huvudspråk plus tyska som andraspråk (eller tredje).

Familjedaghemmet ska genomsyras av ett demokratiskt arbetssätt. Vi vuxna vill visa oss som goda förebilder. Barnen ska känna sig trygga och få möjligheten, uppmuntras och våga uttrycka sina tankar, åsikter, förslag och idéer både verbalt och känslomässigt. Varje barn respekteras och bemöts utifrån den individ han/hon är och ska samtidigt känna sig omtyckt och som en värdefull del i gemenskapen.

På denna trygga grund blir det inte så svårt att barnen lär sig att visa respekt för och ta hänsyn till andra människor som har olika förutsättningar, bakgrund eller kultur samt deras och samhällets arbetsresultat. Att barnen lär sig respekt, förståelse för och ett varsamt samspel med djur och natur ska också utgöra en viktig del i den pedagogiska omsorgen.

Verksamhetens vision är att deltagandet i den pedagogiska omsorgen ska ge barnen en tilltro till sin egen kompetens och förmåga, en erfarenhet av att kunna påverka och ha inflytande över sin egen vardag, en naturlig nyfikenhet på (om-)världen och en god hälsa genom mycket utevistelse, en balanserad dagsrytm med såväl aktiviteter som vila, naturlig hygien, samt barnanpassad, fullvärdig och god växtbaserad mat.

 

Fullvärdig, miljövänlig och etisk hälsomat

Vi erbjuder alla barn mat som är helt växtbaserad, dvs. vegansk. Den kommer att lagas från grunden och så långt det är möjligt på lokalproducerade, färska, ekologiska och oraffinerade råvaror, delvist från vår egen trädgård. Med min andra yrkesutbildning spec. restaurang som bakgrund, många års erfarenhet inom veganmat och ett stort intresse av nutrition har jag alla nödvändiga förutsättningar och kunskaper för att planera (näringsmässigt och organisatoriskt) och laga maten. Alla måltider kommer att vara fullvärdiga och anpassade efter barnens fysiologiska behov, hälsofrämjande, goda, färgglada, aptitretande och omväxlande.

Vi följer Svenska Livsmedelsverkets rekommendationer.

Och: alla barn får vara med från ungefär 3-års-åldern och hjälpa till med matlagningen som ”veckans lilla kock”, detta för att tidigt utveckla deras medvetenhet, lust, intresse och kunnighet i hantering av nyttiga och riktiga livsmedel. Målet är att barnen lär sig var maten egentligen kommer ifrån, så vi tar med barnen i trädgården för att odla, vårda, vattna och skörda gemensamt våra grönsaker, frukter och bär, örter och ätbara blommor. Barnen skall också tillägna sig en grundläggande uppfattning om miljövänlig och hälsosam mat.

 

Lek och lärande i Lilla Sverigebyns familjedaghem

Här får alla barn uppleva en rik och meningsfull vardag i nuet i förening med att verksamheten allmänt präglas av en positiv framtidstro.

Läroplanen för förskolan, lpfö98, reviderad 2016, är vägledande i verksamheten.

Jag tänker såhär: När barnens behov av anknytning, trygghet och omsorg är uppfyllt kan de lära som bäst. Utrustning, material och miljö är viktiga men inte allt. En skicklig och närvarande pedagog är viktig, men det är inte främst hos pedagogen utan hos barnet själv som kunskapen finns. Barnet är inte ett tomt blad utan en fullkomlig individ som inom sig besitter de kompetenta förmågor som med rätt stöd och trygg miljö på ett naturligt sätt kan utvecklas.

Barn lär hela tiden, lärande är inte en process som uppstår endast i strukturerade sammanhang utan pågår genom barnets hela dag.

I vårt familjedaghem vävs utveckling och lärande in i den vardagliga verksamheten. Det sker som det ena med hjälp av välplanerade och målinriktade sysselsättningar och som det andra genom att uppmuntra barnets naturliga lust och nyfikenhet och genom att ta oss tid att följa barnens initiativ att undersöka saker som de spontant visar intresse för och förundras över. För att bemöta barnens åldersspecifiska förutsättningar och behov strävar vi efter att allt lärande pågår på ett lek- och lustfyllt sätt.

För att säkerställa ett universellt lärande och varje barns allsidiga utveckling planeras och genomförs regelbundna sysselsättningar inom följande ämnesområden, gärna i projektform med ett ämnesövergripande tema som bestäms t.ex. efter barnens intressen och önskningar, årstider, aktuella händelser ur barnens liv mm.:

 • Språk och barnlitteratur
 •  Matematik
 • Musik, sång och dans
 • Bild och form
 • Konstruera och skapa
 • Rörelselek och idrott
 • Djur och natur
 • Trädgård och miljö
 • Teknik och experiment

Alla nya erfarenheter och kunskaper, allt nytt som barnen lär sig och upptäcker berikar självklart deras förmåga att leka samt lekens innehåll.

Hos oss lägger vi största vikt på lek, väl medvetna om att det är leken som utgör barnets viktigaste aktivitet under hela förskoletiden.

Den fria leken är grunden för det fortsatta lärandet och det fria tänkandet. I leken bearbetar barnen sina intryck, upplevelser och erfarenheter, samspelar och kommunicerar med andra barn. De upptäcker och utvecklar sina förmågor och intressen. I leken främjas barnens förmåga att lära sig empati, konflikthantering, hänsyn och initiativtagande. Barnens känslor, språkförmåga, motorik, intellekt, kreativitet och fantasi samt deras sociala kompetens utvecklas.

Vi försöker organisera vardagen så att barnen får alltid tillräckligt med tid och utrymme för att kunna förverkliga sina lekidéer. Det finns ett genomtänkt, lättillgängligt och åldersanpassat urval av pedagogiska leksaker samt pyssel- och naturmaterial men också vanliga hushållsgrejer såsom filtar, kuddar, utklädningskläder, köksredskap mm.

Den fria lekens unika potential baserar på att barnen får själva styra över sin egen tid och välja vad de vill leka med eller göra samt hur leken ska gestaltas. Även om allt inom barnens lek händer frivilligt, spontant, lustbetonat och inte nödvändigtvis målstyrt tillfaller oss som pedagoger en viktig stödjande roll som måste anpassas barnens ålder och som kräver försiktighet och pedagogisk skicklighet utan att förstöra barnens självorganiserande lek.

Samtliga former av lek är viktiga för barnens utveckling och främjas under familjedaghemmets roliga och lärorika vardag inom- och utomhus:

 • funktionslek
 • låtsaslek, fantasilek
 • rollek, projektiv lek
 • konstruktionslek
 • sagolek
 • regellek
 • rörelselek

Att ta tillfällen och observera barnens lek är mycket viktigt för att lära känna barnets utvecklingsstånd och för att dra pedagogiska slutsatser.

 

Om pedagogiska mål och dagsplanering

Lilla Sverigebyns familjedaghem har en lämplig dagsplanering eftersom det har visat sig att ett schema med regelbundna tider för fria lek och planerade sysselsättningar inomhus och utomhus, samling, morgongympa, måltider, utflykter, hygien, arbete, sömn och vila är avgörande för barnens fysiska och psykiska hälsa och välbefinnande. Barn behöver vissa regler och rutiner för att de ska kunna känna sig trygga och har det lättare att utveckla sin självständighet i vardagen.

Dagsplaneringen håller balansen mellan aktiviteter och vilotider och den kommer att anpassas barnens ålder och andra särskilda behov. Också årstiden med motsvarande långa eller korta dagar spelar en roll samt barnens vistelsetider mm.

Självklart ska det också finnas undantag från schemat såsom fester, hela utomhusdagar eller längre utflykter. Barnens behov av vila, måltider och hygien säkerställa även på respektive mycket uppskattade dagar.

 

Gemensamt med barnens föräldrar och hem

Föräldrarna/vårdgivarna är de viktigaste personerna i barnets liv. Den pedagogiska omsorgen kan hur skickligt den än utformas aldrig bli annat än barnets ”näst bästa” plats. Så vi strävar efter att vara ett komplement till föräldrarna på bästa möjliga sätt, för att tillfredsställa föräldrarnas behov av sina barns trygga omsorg.

Vi gör allt för att uppmuntra föräldrarna till full insyn och delaktighet i verksamheten, deras tankar och åsikter tar vi gärna tillvara och deras tolkningar av barnets bästa respekterar vi. Föräldrarna ska regelbundet kallas till föräldrarträffar, gemensamma utflykter, utvecklingssamtal och olika evenemang där barngruppen kan visa upp olika saker de har arbetat med.

Vi vet också: Barn behöver friska och balanserade mammor och pappor. Därför erbjuder vi under sommarmånaderna bl.a. gratis föräldrar-Qigong och meditation samt rabatterade priser på olika sköna och hälsosamma kroppsbehandlingar här i Lilla Sverigebyn.

 

Utvärdering, dokumentation och uppföljning

Dagligen görs korta minnesanteckningar om varje barns utveckling, framsteg, nya intressen, förmåga, önskningar och insikter, särskilda händelser, hälsotillstånd och annat som verkar viktigt för ett fortsatt pedagogiskt arbete. En gång per månad utvärderas dagboken och det görs en kort, skriftlig sammanfattning av barnets utveckling som används som underlag för kommande planering av den pedagogiska verksamheten.

Familjedaghemmets praktiska verksamhet kommer att utvärderas varje år i en skriftlig kvalitetsredovisning. De äldre barn intervjuas för att få en tydligare bild av barnens synpunkter. Föräldrarnas önskemål och synpunkter ska sammanfattas i en årlig föräldraenkät.

Barnens arbeten, foton och upplevelser i den pedagogiska omsorgen kommer samlas löpande i barnets individuella pärm som placeras lättillgängligt i daghemmet för både barnen själva och föräldrarna.